فایل دانلودی: اختراع و توسعه تكنولوژيهاي نوين/ خلا قیت – سایر رشته های فنی مهندسی

اختراع و توسعه تكنولوژيهاي نوين/ خلا قیت ع وامل بازدارنده خلاقيت تكنولوژيكي :- علاقة زياد به تفريح ، تف رج و استراحت- ضعف اطمينان به نفس- ضعف دانش علمي و فني- افراط در نظم آار- فقدان شهامت در پذيرش ريسك ، محافظه آاري در حرفه- راحتي تأمين در تقليد- مقاومت و دو دلي در تغيير- …

فایل دانلودی: راز موفقیت انتوني رابینز تقديم – سایر رشته های فنی مهندسی

راز موفقیت انتوني رابینز تقديم بخش اولرویای سرنوشتتصمیم گیری و ھدف گذاریھمه ما رویا ھا و آرزوھا یی داریم …ھمه ما در اعماق روح خود می خواھیم باور كنیم كه دارای موھبتخاصی ھستیم، می توانیم تغییر و تفاوتی ایجاد كنیم، می توانیم به طریق خاصی در دیگران نفوذ كنیم ومی توانیم جھان فعلی را به …

فایل دانلودی: دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه ۳ – سایر رشته های فنی مهندسی

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه ۳ این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل: ۱۱۰نمونه سوال تستی باجواب   نام محصول: نمونه سوالات فنی و حرفه ای كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه ۳     تعداد مجموع سوالات: ۱۱۰نمونه سوال با جواب   آزمون …