عنوان فایل : نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاها – مطالعه موردی بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ…..

نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاها – مطالعه موردی  بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ.....

نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاها – مطالعه موردی بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ…..

چکيده
از زمانی که نیازهای فراغتی شکل گرفت و شهرها برای گذران فراغت به محیطهای طبیعی و بکر روستاها توجه کردند گردشگری روستایی تشکیل شد و اکثر مدیران ارشد گردشگری برای احیای اقتصاد روستاها و رفاه جوامع محلی و همچنین رفاه شهرنشینان توجه خاصی به این بخش کردند .
در قرن بیستم گردشگری روستایی پدیده های جدیدی به محیط روستاها معرفی کرد و موجب تغییرات اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی روستاها گردید . طبیعت و منابع روستا نقش اساسی در شکل گیری این نوع…

عنوان فایل : نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود….

نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود....

نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱. مقدمه.. ۲
۱-۲. بیان مسئله.. ۵
۱-۳. سوال تحقیق.. ۶
۱-۴. اهداف تحقیق.. ۶
۱-۵. فرضیات تحقیق.. ۶
۱-۶. سوابق تحقیق.. ۶
۱-۷. قلمرو تحقیق.. ۷
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۲ -۱. سیل.. ۱۰
۲-۲. جریان رودخانه ای.. ۱۰
۲-۳. رابطه بین جریان رودخانه ای و متغیر های بستر رودخانه ۱۰
۲-۴. عوامل موثر در بروز سیل.. ۱۱
۲-۵. علل وقوع و تشدید سیلاب.. ۱۱
۲-۵-۱. عوامل ناشی از شرایط طبیعی. ۱۱
۲-۵-۱-۱عوامل اقلیمی. ۱۱
۲-۵-۱-۲ شرایط توپوگرافی. ۱۲
۲-۵-۱-۳ عوامل حوضه‎ای….

عنوان فایل : نقش مؤلفه‌های جغرافیای سیاسی در شبکه‌ی ارتباطی راه‌های استان گیلان….

نقش مؤلفه‌های جغرافیای سیاسی در شبکه‌ی ارتباطی راه‌های استان گیلان....

نقش مؤلفه‌های جغرافیای سیاسی در شبکه‌ی ارتباطی راه‌های استان گیلان….

 فهرست مطالب
چکیده۱
مقدمه…..۳
فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۱بیان مسئله……۶
۱-۲سؤال تحقیق۷
۱-۳فرضیه‌های تحقیق۷
۱-۴پیشینه تحقیق۷
۱-۵اهداف تحقیق۱۰
۱-۶ضرورت تحقیق۱۰
۱-۷روش پژوهش۱۱
۱-۸تعریف مفاهیم۱۱
فصل دوم: مبانی نظری و مفاهیم و دیدگاه‌ها.۱۳
۲-۱مفهوم جغرافیای سیاسی۱۴
۲-۱-۱تعاریف و دیدگاه ها۱۶
۲-۱-۲عوامل تأثیرگذار بر جغرافیای سیاسی۱۷
۲-۱-۲-۱ عوامل ثابت……۱۷
۲-۱-۲-۱-۱ موقعیت…………….۱۷
۲-۱-۲-۱-۲…

عنوان فایل : نقش مرزهاي هوايي در مناسبات ژئوپليتيك جمهوري اسلامي ايران…

نقش مرزهاي هوايي در مناسبات ژئوپليتيك جمهوري اسلامي ايران...

نقش مرزهاي هوايي در مناسبات ژئوپليتيك جمهوري اسلامي ايران…

 فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده۱
فصل اول کلیات تحقیق۲
۱-۱ مقدمه۳
۱-۲ بيان مسأله۴
۱-۳ مساله تحقيق۴
۱-۴ فرضيه ها۴
۱-۵ سوابق مربوط۵
۱-۶ اهداف تحقيق۵
۱-۷ ضرورت تحقيق۵
۱-۸ روش تحقيق۶
۱-۹ محدوده مورد مطالعه۷
۱-۱۰ بهره وران تحقيق۷
۱-۱۱ واژه ها و مفاهيم۷
۱-۱۲ محدوديتهاي تحقيق۷
فصل دوم مبانی نظری تحقیق۸
۲-۱ مقدمه۹
۲-۲ مبانی نظری۹
۲-۳ انواع خطوط مرزی زمینی۱۰
۲-۴ خطوط مرزی دریایی۱۰
۲-۵ حمل ونقل: مسافرت هوائی، زمینی، دریایی، راه آهن۱۳
۲-۵-۱ مسافرت از طریق هوائی۱۳
۲-۵-۲ مسافرت…

عنوان فایل : تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی…

تحلیل معیارهای مکانی  صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی...

تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی…

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده… ۱
مقدمه…. ۲
فصل اول :کلیات تحقیق .. ۳
۱-۱-طرح تحقیق … ۴
۱-۱-۱-بیان مسئله ………………………… ۴
۱-۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق ………………… ۵
۱-۱-۳-اهداف تحقیق………………………… ۵
۱-۱-۴- سوالهای تحقیق………………………….. ۶
۱-۱-۵- فرضیه های تحقیق………………………… ۶
۱-۱-۶- واژه ها و مفاهیم ………………………. ۶
۱-۲-مبانی نظری ………………………….. ۱۱
۱-۲-۱-پیشینه تحقیق ………………………. ۱۱
۱-۲-۲- صنايع روستايي……………………… ۱۴
۱-۲- ۳- تعاريف صنايع…

عنوان فایل : تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق به غرب ماسال) …

تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق  به غرب  ماسال) ...

تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق به غرب ماسال) …

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ بیان مسئله و ضرورت تحقیق.. ۴
۱-۲- اهداف تحقیق.. ۵
۱-۳ سوال تحقیق.. ۵
۱-۴ فرضیه های تحقیق.. ۵
۱ – 5 روش تحقیق.. ۶
۱-۶ روش گرد آوری اطلاعات.. ۶
۱ – 7 روش تجزیه و تحلیل داده ها.. ۶
۱ – 8 پیشینه تحقیق.. ۶
۱–9 محدوده مورد مطالعه.. ۸
۱ – 10 موانع و محدودیتهای تحقیق.. ۸
۱ – 11 واژه ها و مفاهیم.. ۸
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۲-۱ تاریخچه ورودی شهر.. ۱۱
۲ –2 ورودی شهرها در ایران.. ۱۱
۲ – 3 مفهوم ورودی…..

عنوان فایل : تحلیل فضایی ورودی شهر ( مطالعه موردی: ورودی قزوین به رشت)….

تحلیل فضایی ورودی شهر ( مطالعه موردی: ورودی قزوین به رشت)....

تحلیل فضایی ورودی شهر ( مطالعه موردی: ورودی قزوین به رشت)….

چکیده:
ساماندهی و طراحی مسیر ورودی به شهرها همواره یکی از موضوعات قابل توجه در فضاهای شهری امروزی به شمار می رود. دلیل این امر دگرگونی مفهومی است که در گذشته از شهر و مقوله ورودی و خروجی شهر در نظر افراد بوده است. بطوریکه نخستین تصویری که از هر شهر در ذهن انسان نقش می بست تصاویر ورودی و خروجی شهر بود، زیرا این تصویر علاوه بر آن به عنوان سمبلی از نحوه زیست و فرهنگ حاکم بر منطقه و شرایط خاص اقلیمی آن منطقه بود… اما به دلیل دگرگونی در مفهوم و…

عنوان فایل : تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی: بلوار شهید انصاری رشت)….

تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی: بلوار شهید انصاری رشت)....

تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی: بلوار شهید انصاری رشت)….

 فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده..۱
مقدمه .۲
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱) بيان مسأله…۵
۱-۲) اهمیت و ضرورت تحقیق…۶
۱-۳) اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۴) فرضيه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………۷
۱-۵) محدودیت ها و موانع تحقیق…………………………………………………………………………….۷
۱-۶) مفاهیم و واژه ها……………………………………………………………………………………………..۷
۱-۷) متغیرهای…

عنوان فایل : تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران….

تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران....

تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران….

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده.۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه…۳
۱-۲ بیان مساله..۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام………………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۴ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۵ فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۶ روش…

عنوان فایل : تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار…..

تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار.....

تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار…..

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده.. ۱
مقدمه. ۲
فصل اول : طرح تحقیق
۱- ۱ . بیان مسئله ……………………………. ۶
۱- ۲ . اهمیت و ضرورت تحقیق…………………….. ۷
۱- ۳ . اهداف تحقیق……………………………. ۷
۱-۳-۱. اهدف اصلی………………………………. ۷
۱-۳-۲. اهداف فرعی……………………………… ۷
۱- ۴ . سوالهای تحقیق………………………….. ۸
۱- ۵ . فرضیه های تحقیق………………………… ۸
۱- ۶ . روش تحقیق و مراحل آن …………………… ۹
۱-۶ -۱.روش تحقیق………………………………. ۹
۱-۶-۲. مراحل تحقیق…………………………….. ۹
۱- ۷ ….