عنوان فایل : مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی…

معرفی فایل

موضوع دانلود: مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی…

دسته: سایر رشته های هنر

تگ: مطالعه تطبیقی واژه مَلَک,قرآن کریم و تصویر فرشته,شاهنامه طهماسبی,word,دانلود پایان نامه

مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی...

مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی…

 فهرست مطالب
فهرست مطالب … ه
فهرست تصاویر .
مقدمه .. ۱
فصل اول: کلیات پژوهش … ۳
۱-۱- بیان مسئله … ۴
۲-۱- روش تحقیق، جامعه آماری و روش نمونه­گیری .. ۴
۳-۱- ابزار تحقیق …. ۵
۴-۱- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۵-۱- سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۶-۱- فرضیات تحقیق…

موضوعات مرتبط با فایل مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی…

عنوان فایل : مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی…

معرفی فایل

موضوع دانلود: مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی…

دسته: سایر رشته های هنر

تگ: مطالعه تطبیقی عنصر نور,هاله مقدس و نگارگری,مانویان و هنر اسلامی,word,دانلود پایان نامه

مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی...

مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی…

فهرست مطالب
عنوان ….صفحه
فصل اول- کلیات طرح
مقدمه.. ۱
۱-۱- بیان مسئله.. ۳
۱-۲ هدف‌هاي تحقیق.. ۴
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن.. ۵
۱-۴ سوالات يا فرضيه‌هاي تحقيق.. ۵
۱-۵ تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی.. ۸
۱-۶ روش تحقیق.. ۸
۱-۶-۱ تحقيق تاريخي.. ۸
۱-۶-۲ تحقيق توصيفي.. ۹
۱-۶-۳ تحقيق تطبیقی.. ۹
۱-۷ قلمرو تحقیق.. ۹
فصل دوم- مطالعات نظری
۲-۱ پیشینه پژوهش.. ۱۱
فصل سوم–روش‌شناسائی تحقیق (متدولوژی)
۳-۱ روش تحقیق.. ۱۴
۳-۲ ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. ۱۴
۳-۳ روش…

موضوعات مرتبط با فایل مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی…

عنوان فایل : مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری…

معرفی فایل

موضوع دانلود: مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری…

دسته: سایر رشته های هنر

تگ: مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب,قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری,دانلود پایان نامه,word

مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری...

مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 مقدمه…۱
******
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- بیان واهمیت مساله..۴
۱-۲- هدف پژوهش..۵
۱-۳- پرسش های پژوهش..۵
۱-۴- روش پژوهش..۵
۱-۵- پیشینه تحقیق..۶
******
فصل دوم: مروری برپیشینه تاریخی، فرهنگی و هنردوره تیموری
۲- ۱- زمینه های تاریخی، سیاسی و فرهنگی دوره تیموری……………………………………………………….۱۱
۲- ۲- دوره تیموری: دوران طلایی هنرها در ایران…………………………………………………………………..۱۳
۲- ۳- تعریف اصطلاحات…

موضوعات مرتبط با فایل مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری…

عنوان فایل : مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری با تاکید بر نقش سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی مخاطبان آثار نقاشی مدرن و نقاشی….

معرفی فایل

موضوع دانلود: مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری با تاکید بر نقش سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی مخاطبان آثار نقاشی مدرن و نقاشی….

دسته: سایر رشته های هنر

تگ: مطالعه جامعه شناختی,شکل گیری سلیقه هنری,تاکید بر نقش سرمایه فرهنگی,دانلود پایان نامه,word

مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری با تاکید بر نقش سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی مخاطبان آثار نقاشی مدرن و نقاشی....

مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری با تاکید بر نقش سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی مخاطبان آثار نقاشی مدرن و نقاشی….

چکیده
جامعه شناسی ذوق زیبایی شناسی معاصر بیانگر تکثر معیارها و ارزشگذاری های یک جامعه در مقطع زمانی خاص است. اگر این را بپذیریم که قضاوت های زیبایی شناسی مقبول، صرفاً حاصل نظرگروهی از افراد با جایگاه خاص است، در این صورت جای تعجب ندارد که افراد دیگر جامعه سلیقه ای بکلی متفاوتی داشته باشند. از جمله عناصر تأثیرگذار در نوع سلیقه و مصرف هنری مخاطبان سرمایه است. میزان اکتساب سرمایه نوع مصرف هر طبقه را نشان می دهد. در بسیاری از تحقیقات تجربی این…

موضوعات مرتبط با فایل مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری با تاکید بر نقش سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی مخاطبان آثار نقاشی مدرن و نقاشی….

عنوان فایل : مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران..

معرفی فایل

موضوع دانلود: مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران..

دسته: سایر رشته های هنر

تگ: مطالعه و شناخت تایپوگرافی,طراحی جلد کتابها ی سیاسی,اجتماعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران,word,دانلود پایان نامه

مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه 70 و 80 ایران..

مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران..

 
 
 
پژوهش پیش رو از طریق اطلاعات بدست آمده از روش کتابخانه ای ، به تایپوگرافی ایرانی در زمینه طرح جلدهای سیاسی اجتماعی می پردازد و جنبه های تاثیرگذار بر قوت گرفتن آن را مورد بررسی قرار می دهد. پس از آن به تاثیر متقابل سیاست و گرافیک در جلد کتاب های دوره پس از جنگ تحمیلی می پردازد و در پی آن است سبکی را که تایپوگرافی ایرانی نامیده می شود در زمینه جلدکتابهای سیاسی، اجتماعی بررسی کند.
پیشینه ی تایپوگرافی بر روی جلد را مورد بحث قرار…

موضوعات مرتبط با فایل مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران..

عنوان فایل : دانلود فایل آموزش طراحی یک صفحه فانتزی در فتوشاپ

معرفی فایل

موضوع دانلود: دانلود فایل آموزش طراحی یک صفحه فانتزی در فتوشاپ

دسته: سایر رشته های هنر

تگ: آموزش طراحی یک صفحه فانتزی,طراحی یک صفحه فانتزی در فتوشاپ,طراحی یک صفحه فانتزی pdf,دانلود فایل آموزش

دانلود فایل آموزش طراحی یک صفحه فانتزی در فتوشاپ

دانلود فایل آموزش طراحی یک صفحه فانتزی در فتوشاپ

آموزش طراحی یک صفحه فانتزی در نرم افزار فتوشاپ
 
 
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحات: ۴۳
 
 
بخشی از محتوا:
در این آموزش با استفاده از ترکیب و دستکاری عکس های مختلف می خواهیم یک صحنه عجیب و بامزه را خلق کنیم.
در قدم اول ما چند تصویر با کیفیت رو ترکیب می کنیم تا به یک صحنه ی زیر زمینی سورئال برسیم سپس ما عناصر بیشتری از قبیل جمجمه ، لانه ، تخم پرنده و خودش را به کارمون اضافه می کنیم سپس آنها را با Adjustment Layer و ماسک و براش ها خوب با هم ترکیب می…

موضوعات مرتبط با فایل دانلود فایل آموزش طراحی یک صفحه فانتزی در فتوشاپ

عنوان فایل : مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری انیمیشن تعاملی(در ارتباط با مخاطب-تماشاگر) …

معرفی فایل

موضوع دانلود: مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری انیمیشن تعاملی(در ارتباط با مخاطب-تماشاگر) …

دسته: سایر رشته های هنر

تگ: مفاهیم نظری,ویژگی‌های ساختاری,انیمیشن تعاملی,دانلود پایان نامه,word

مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری انیمیشن تعاملی(در ارتباط با مخاطب-تماشاگر) ...

مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری انیمیشن تعاملی(در ارتباط با مخاطب-تماشاگر) …

 چکیده:
این پژوهش به بررسی مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری تصاویر متحرک تعاملی می‌پردازد و قصد دارد علاوه بر تعریف مفهوم تعامل در انیمیشن‌های ارائه شده در بستر رسانه‌های نوین، خاستگاه، پیامدها و تآثیرات تکنولوژی دیجیتال را در آفرینش این آثار تحلیل کند. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است و با تکیه بر آرای نظریه‌پردازان علم رسانه، روانشناسی و سینمای تجربی، تلاش شده است تا این مفهوم نوین در صنعت انیمیشن بازتعریف شود. هدف دیگر،…

موضوعات مرتبط با فایل مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری انیمیشن تعاملی(در ارتباط با مخاطب-تماشاگر) …

عنوان فایل : معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی…

معرفی فایل

موضوع دانلود: معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی…

دسته: سایر رشته های هنر

تگ: معنا و معنویت رنگ و نور,آثار پنج نگارگر شاخص,تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی,word,دانلود پایان نامه

معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی...

معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی…

فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۳
۱-۱ بیان مسئله ۳
۱-۲ سؤال‌های اصلی ۵
۱-۳ فرضیه‌ها ۵
۱-۴ اهداف و کاربرد نتایج تحقیق ۶
۱-۵ مروری بر ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ۷
۱-۵-۱ مقالات ۷
۱-۵-۲ پایان‌نامه‌ها ۱۰
۱-۵-۳ کتب ۱۳
۱-۶ روش تحقیق ۱۷
۱-۷ نمونه آماری تحقیق ۱۸
۱-۸ محدودیت‌های تحقیق ۱۸
فصل دوم: بررسی رنگ و نور در نگارگری اسلامی ایران ۲۰
۲-۱ تعاریف و مبانی نظری تحقیق۲۱
۲-۲رنگ و نور در معارف اسلامی ۲۷
۲-۲-۱ نور در قرآن ۲۸
۲-۲-۲ رنگ در قرآن ۳۲
۲-۲-۳ نور در کلام ائمه…

موضوعات مرتبط با فایل معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی…

عنوان فایل : تحلیل محتوایی صفحات دینی فیسبوک….

تحلیل محتوایی صفحات دینی فیسبوک....

تحلیل محتوایی صفحات دینی فیسبوک….

چکیده
موضوع این پژوهش تحلیل محتوای صفحات دینی فیس بوک است و طی آن تلاش شده است تا با توجه به اهمیت فیس بوک در فضای مجازی و همچنین جایگاه دین در زندگی ساختار صفحات دینی در فضای فیس بوک واکاوی شود. وجود صفحات متعدد دینی این سوال را مطرح میکند که محتوای مطالب صفحات دینی در فضای فیس بوک چگونه است؟
این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه صفحات دینی فارسی زبان فیس بوک است که بر اساس نمونه گیری گلوله برفی به آنها دست…

عنوان فایل : تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن )….

تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی  پژوهش موردی سوره  الرحمن )....

تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن )….

چکیده:
قرآن کریم را کلامی از سوی خداوند می­دانیم در جهت هدایت انسان. لذا پژوهش­های فراوانی در قالب­های بسیار متنوع در یافتن کنه کلام و ظرافت­ها و اعجاز این کلام قدسی از زمان نزول و تدوین تا کنون صورت گرفته و روش­های دقیق تحقیقی و تفسیری هم در این مسیر توسط مفسرین و علما تدوین شده است. پژوهشگران قرآنی همواره با توجه به زنده و پویا بودن معارف دینی، به ترغیب قرآن و امامان، نسبت به درک و کشف همه سطوح و لایه‌ها و نویابی ساحت‌های…