عنوان فایل : بررسی تاثیر افزودن پودر گزنه و ساپونین بر عملکرد، کلسترول زرده، ویژگیهای تخم مرغ و وزن جوجه ی مرغهای مادر گوشتی…

معرفی فایل

موضوع دانلود: بررسی تاثیر افزودن پودر گزنه و ساپونین بر عملکرد، کلسترول زرده، ویژگیهای تخم مرغ و وزن جوجه ی مرغهای مادر گوشتی…

دسته: پزشکی عمومی

تگ: تاثیر افزودن پودرگزنه وساپونین,ساپونین بر عملکرد،,کلسترول زرده، ویژگیهای تخم مرغ,وزن جوجه ی مرغهای مادر گوشتی,دانلود پایان نامه,word

بررسی تاثیر افزودن پودر گزنه و ساپونین بر عملکرد، کلسترول زرده، ویژگیهای تخم مرغ و وزن جوجه ی مرغهای مادر گوشتی...

بررسی تاثیر افزودن پودر گزنه و ساپونین بر عملکرد، کلسترول زرده، ویژگیهای تخم مرغ و وزن جوجه ی مرغهای مادر گوشتی…

چکیده
پودر گزنه و ساپونین، محصولات طبیعی هستند که به دلیل تاثیرات آن­ها بر کلسترول و تری­گلیسیرید خون، ویژگی­های تخم مرغ و عملکرد دام و طیور، در صنعت کاربرد زیادی دارند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر پودر گزنه و ساپونین بر عملکرد، کلسترول زرده، ویژگی‌های تخم مرغ و کیفیت جوجه مرغ­های مادر گوشتی انجام شد. صد و بیست قطعه مرغ مادر گوشتی و ۱۲ قطعه خروس سویه راس ۳۰۸ در سن ۵۰ هفتگی انتخاب و در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار و ۳ تکرار و ۱۰ قطعه…

موضوعات مرتبط با فایل بررسی تاثیر افزودن پودر گزنه و ساپونین بر عملکرد، کلسترول زرده، ویژگیهای تخم مرغ و وزن جوجه ی مرغهای مادر گوشتی…

عنوان فایل : مقایسه تطبیقی شیوه بافت، طرح، نقش مایه، رنگ و رنگبندی در فرش کلاردشت

معرفی فایل

موضوع دانلود: مقایسه تطبیقی شیوه بافت، طرح، نقش مایه، رنگ و رنگبندی در فرش کلاردشت

دسته: سایر رشته های علوم انسانی

تگ: دانلود پایان نامه,مقایسه تطبیقی شیوه بافت,فرش کلاردشت

مقایسه تطبیقی شیوه بافت، طرح، نقش مایه، رنگ و رنگبندی در فرش کلاردشت

مقایسه تطبیقی شیوه بافت، طرح، نقش مایه، رنگ و رنگبندی در فرش کلاردشت

موضوع: مقایسه تطبیقی شیوه بافت، طرح، نقش مایه، رنگ و رنگبندی در فرش کلاردشت
فرمت: pdf
تعداد صفحه: ۲۲۲…

موضوعات مرتبط با فایل مقایسه تطبیقی شیوه بافت، طرح، نقش مایه، رنگ و رنگبندی در فرش کلاردشت

عنوان فایل : مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی…

معرفی فایل

موضوع دانلود: مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی…

دسته: سایر رشته های هنر

تگ: مطالعه تطبیقی واژه مَلَک,قرآن کریم و تصویر فرشته,شاهنامه طهماسبی,word,دانلود پایان نامه

مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی...

مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی…

 فهرست مطالب
فهرست مطالب … ه
فهرست تصاویر .
مقدمه .. ۱
فصل اول: کلیات پژوهش … ۳
۱-۱- بیان مسئله … ۴
۲-۱- روش تحقیق، جامعه آماری و روش نمونه­گیری .. ۴
۳-۱- ابزار تحقیق …. ۵
۴-۱- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۵-۱- سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۶-۱- فرضیات تحقیق…

موضوعات مرتبط با فایل مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی…

عنوان فایل : مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی…

معرفی فایل

موضوع دانلود: مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی…

دسته: سایر رشته های هنر

تگ: مطالعه تطبیقی عنصر نور,هاله مقدس و نگارگری,مانویان و هنر اسلامی,word,دانلود پایان نامه

مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی...

مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی…

فهرست مطالب
عنوان ….صفحه
فصل اول- کلیات طرح
مقدمه.. ۱
۱-۱- بیان مسئله.. ۳
۱-۲ هدف‌هاي تحقیق.. ۴
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن.. ۵
۱-۴ سوالات يا فرضيه‌هاي تحقيق.. ۵
۱-۵ تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی.. ۸
۱-۶ روش تحقیق.. ۸
۱-۶-۱ تحقيق تاريخي.. ۸
۱-۶-۲ تحقيق توصيفي.. ۹
۱-۶-۳ تحقيق تطبیقی.. ۹
۱-۷ قلمرو تحقیق.. ۹
فصل دوم- مطالعات نظری
۲-۱ پیشینه پژوهش.. ۱۱
فصل سوم–روش‌شناسائی تحقیق (متدولوژی)
۳-۱ روش تحقیق.. ۱۴
۳-۲ ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. ۱۴
۳-۳ روش…

موضوعات مرتبط با فایل مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی…

عنوان فایل : بررسی امکان استفاده از مایع مدفوع بجای مایع شکمبه در روش تعیین تولید گاز درگاو،گوسفند و بز در سه گونه مرتعی

معرفی فایل

موضوع دانلود: بررسی امکان استفاده از مایع مدفوع بجای مایع شکمبه در روش تعیین تولید گاز درگاو،گوسفند و بز در سه گونه مرتعی

دسته: پزشکی عمومی

تگ: امکان استفاده از مایع مدفوع,بجای مایع شکمبه,روش تعیین تولید گاز,درگاو،گوسفند و بز,دانلود پایان نامه,word

بررسی امکان استفاده از مایع مدفوع بجای مایع شکمبه در روش تعیین تولید گاز درگاو،گوسفند و بز در سه گونه مرتعی

بررسی امکان استفاده از مایع مدفوع بجای مایع شکمبه در روش تعیین تولید گاز درگاو،گوسفند و بز در سه گونه مرتعی

صفحه
 چکیده—— ۱
فصل اول. کلیات تحقیق—- ۲
۱-۱- مقدمه—– ۳
فصل دوم. ادبیات تحقیق– ۷
۲-۱- سطح مراتع در جهان و ایران———————- ۸
۲-۱-۱- اهمیت مراتع———————————— ۹
۲-۱-۲- تأثیر چرا بر روی اجتماعات گیاهی—————- ۹
۲-۱-۳- اهمیت گیاهان علوفه ای در تغذیه دام ها———- ۱۱
۲-۲ – عوامل مؤثر بر هضم پذیری علوفه مرتع————- ۱۱
۲-۲-۱- نوع گونه گیاهان مرتعی————————– ۱۱
۲-۲-۲- مرحله رشد گیاهان مرتعی————————- ۱۲
۲-۲-۳- نسبت وزنی اندام های مختلف گیاهان مرتعی———…

موضوعات مرتبط با فایل بررسی امکان استفاده از مایع مدفوع بجای مایع شکمبه در روش تعیین تولید گاز درگاو،گوسفند و بز در سه گونه مرتعی

عنوان فایل : مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری…

معرفی فایل

موضوع دانلود: مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری…

دسته: سایر رشته های هنر

تگ: مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب,قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری,دانلود پایان نامه,word

مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری...

مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 مقدمه…۱
******
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- بیان واهمیت مساله..۴
۱-۲- هدف پژوهش..۵
۱-۳- پرسش های پژوهش..۵
۱-۴- روش پژوهش..۵
۱-۵- پیشینه تحقیق..۶
******
فصل دوم: مروری برپیشینه تاریخی، فرهنگی و هنردوره تیموری
۲- ۱- زمینه های تاریخی، سیاسی و فرهنگی دوره تیموری……………………………………………………….۱۱
۲- ۲- دوره تیموری: دوران طلایی هنرها در ایران…………………………………………………………………..۱۳
۲- ۳- تعریف اصطلاحات…

موضوعات مرتبط با فایل مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری…

عنوان فایل : مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری با تاکید بر نقش سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی مخاطبان آثار نقاشی مدرن و نقاشی….

معرفی فایل

موضوع دانلود: مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری با تاکید بر نقش سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی مخاطبان آثار نقاشی مدرن و نقاشی….

دسته: سایر رشته های هنر

تگ: مطالعه جامعه شناختی,شکل گیری سلیقه هنری,تاکید بر نقش سرمایه فرهنگی,دانلود پایان نامه,word

مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری با تاکید بر نقش سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی مخاطبان آثار نقاشی مدرن و نقاشی....

مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری با تاکید بر نقش سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی مخاطبان آثار نقاشی مدرن و نقاشی….

چکیده
جامعه شناسی ذوق زیبایی شناسی معاصر بیانگر تکثر معیارها و ارزشگذاری های یک جامعه در مقطع زمانی خاص است. اگر این را بپذیریم که قضاوت های زیبایی شناسی مقبول، صرفاً حاصل نظرگروهی از افراد با جایگاه خاص است، در این صورت جای تعجب ندارد که افراد دیگر جامعه سلیقه ای بکلی متفاوتی داشته باشند. از جمله عناصر تأثیرگذار در نوع سلیقه و مصرف هنری مخاطبان سرمایه است. میزان اکتساب سرمایه نوع مصرف هر طبقه را نشان می دهد. در بسیاری از تحقیقات تجربی این…

موضوعات مرتبط با فایل مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری با تاکید بر نقش سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی مخاطبان آثار نقاشی مدرن و نقاشی….

عنوان فایل : مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران..

معرفی فایل

موضوع دانلود: مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران..

دسته: سایر رشته های هنر

تگ: مطالعه و شناخت تایپوگرافی,طراحی جلد کتابها ی سیاسی,اجتماعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران,word,دانلود پایان نامه

مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه 70 و 80 ایران..

مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران..

 
 
 
پژوهش پیش رو از طریق اطلاعات بدست آمده از روش کتابخانه ای ، به تایپوگرافی ایرانی در زمینه طرح جلدهای سیاسی اجتماعی می پردازد و جنبه های تاثیرگذار بر قوت گرفتن آن را مورد بررسی قرار می دهد. پس از آن به تاثیر متقابل سیاست و گرافیک در جلد کتاب های دوره پس از جنگ تحمیلی می پردازد و در پی آن است سبکی را که تایپوگرافی ایرانی نامیده می شود در زمینه جلدکتابهای سیاسی، اجتماعی بررسی کند.
پیشینه ی تایپوگرافی بر روی جلد را مورد بحث قرار…

موضوعات مرتبط با فایل مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران..

عنوان فایل : بررسی ارتباط میان غلظت برخی عناصر کمیاب (سلنيوم، مس و روي) و ویتامین های A, E, C درمایع مفصلی شترهای به ظاهر سالم یک کوهانه ایرانی

معرفی فایل

موضوع دانلود: بررسی ارتباط میان غلظت برخی عناصر کمیاب (سلنيوم، مس و روي) و ویتامین های A, E, C درمایع مفصلی شترهای به ظاهر سالم یک کوهانه ایرانی

دسته: پزشکی عمومی

تگ: غلظت برخی عناصرکمیاب,سلنيوم، مس و روي,ویتامین های A, E, C,مایع مفصلی شترهای به ظاهر سالم,دانلود پایان نامه,word

بررسی ارتباط میان غلظت برخی عناصر کمیاب (سلنيوم، مس و روي) و ویتامین های A, E, C درمایع مفصلی شترهای به ظاهر سالم یک کوهانه ایرانی

بررسی ارتباط میان غلظت برخی عناصر کمیاب (سلنيوم، مس و روي) و ویتامین های A, E, C درمایع مفصلی شترهای به ظاهر سالم یک کوهانه ایرانی

چکیده
 بررسی ارتباط میان غلظت برخی عناصر کمیاب (سلنيوم، مس و روي) و ویتامین های A, E, C درمایع مفصلی شترهای به ظاهر سالم یک کوهانه ایرانی
 برای انجام این تحقیق، از ۳۳ نفر شتر يك كوهانه تحت شرایط یکسان تغذیه و نگهداری اقدام به گرفتن مایع مفصلی شد. سپس در نمونه های مایع مفصلی، عناصر کمیاب به روش جذب اتمی و ویتامین های A و C و Eبا استفاده از دستگاه HPLC اندازه گیری شدند.غلظت طبیعی عناصر سلنیوم،مس،روی و آهن و ویتامین های A, E, C در مایع مفصلی شترهای…

موضوعات مرتبط با فایل بررسی ارتباط میان غلظت برخی عناصر کمیاب (سلنيوم، مس و روي) و ویتامین های A, E, C درمایع مفصلی شترهای به ظاهر سالم یک کوهانه ایرانی

عنوان فایل : بررسی تاثیر افزودن متیونین به جیره های حاوی تانن بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره های عربی….

معرفی فایل

موضوع دانلود: بررسی تاثیر افزودن متیونین به جیره های حاوی تانن بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره های عربی….

دسته: پزشکی عمومی

تگ: تاثیر افزودن متیونین,جیره های حاوی تانن,عملکرد رشد,قابلیت هضم مواد مغذی,دانلود پایان نامه,word

بررسی تاثیر افزودن متیونین به جیره های حاوی تانن بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره های عربی....

بررسی تاثیر افزودن متیونین به جیره های حاوی تانن بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره های عربی….

فهرست مطالب
عنوان..صفحه
فصل اول: مقدمه
۱-۱ مقدمه.. ۲
۲-۱ فرضیه­ها.. ۵
۳-۱ اهداف اصلی.. ۵
۴-۱ نوآوری.. ۵
فصل دوم: بررسی منابع
۱-۲ پوست انار.. ۷
۱-۱-۲ تاريخچه انارکاري در ايران و جهان.. ۸
۱-۲-۲ گیاه شناسی انار.. ۸
۱-۲-۳ تركيبات شيميايي پوست انار.. ۹
۲-۲ تركيبات فنوليك.. ۱۱
۳-۲تانن­ها.. ۱۱
۳-۱-۲ساختار شيميايي و انواع تانن.. ۱۲
۴-۲ اثرات تانن بر نشخواركنندگان.. ۱۳
۴-۲-۱ اثرات تانن­های متراکم.. ۱۳
۴-۲-۲ اثرات تانن­های قابل هیدرولیز.. ۱۳
۵-۲ اثرات بازدارنده تانن بر درشت ملکول­ها…..

موضوعات مرتبط با فایل بررسی تاثیر افزودن متیونین به جیره های حاوی تانن بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره های عربی….